Sami Efendi İsmail Hakki (d. 1330/1912)

Sami Efendi....

13 Mart 1838 (16 Zilhicce 1253) tarihinde İstanbul’da doğdu. Yorgancılar kethüdâsı Hacı Mahmud Efendi’nin oğludur. İlk tahsilinden sonra Arapça ve Farsça okudu. 1852’de Maliye Kalemi’ne girdi. Sırayla Dîvân-ı Hümâyun Mühime Kalemi’ne, Nişan Kalemi hulefâlığına ve 1883’te aynı kalemin mümeyyizliğine tayin edildi.

Sâmi Efendi, bilhassa celî yazılarda sanat kudretini ortaya koymuştur. Yazılarının tashihini titizlikle yaptığı, bir yazı üzerinde bir ressam gibi uzun seneler çalıştığı, “Celî yazmadıkça hattın esrarına vâkıf olunmaz” dediği nakledilir. Celî sülüste Mustafa Râkım’ın celî nesta’likte Yesârîzâde’nin tavrını geliştirerek güzelleştirdiği ve bütün hattatlara rehber olduğu kaynaklarda belirtilir.