Turkish School

Information about the turkish school

Yasarizadeh Moustafa İzzet, Kazasker (d. 1265/1849)

Yasarizadeh Moustafa.....

1190’da (1776) İstanbul’da doğduğu tahmin edilen Yesârîzâde, medrese tahsili esnasında nesta’lik yazıyı babasından meşkederek 1202’de (1788) icâzet aldı. Ayrıca Osman el-Üveysî Efendi de kendisine icâzetnâme verdi. Başlangıçta babasının yolunu takip eden Mustafa İzzet 1215’ten (1820) sonra babasının tavrını geliştirerek harf bünyeleri ve bağlantılarındaki incelik ve kalınlığın kesin nisbet ve kaidelerini ortaya koydu ve Türk nesta’lik ekolünün kurucusu oldu. Bu ekolde bilhassa celî nesta’lik en güzel âhenge ulaştı.

English

Sami Efendi İsmail Hakki (d. 1330/1912)

Sami Efendi....

13 Mart 1838 (16 Zilhicce 1253) tarihinde İstanbul’da doğdu. Yorgancılar kethüdâsı Hacı Mahmud Efendi’nin oğludur. İlk tahsilinden sonra Arapça ve Farsça okudu. 1852’de Maliye Kalemi’ne girdi. Sırayla Dîvân-ı Hümâyun Mühime Kalemi’ne, Nişan Kalemi hulefâlığına ve 1883’te aynı kalemin mümeyyizliğine tayin edildi.

English

Muhammad Shawqi Efendi (d. 1304/1887)

Muhammed Shewqi...

XIX. yüzyıl hat sanatının Osmanlı hattatları eliyle gelişmelerini tamamladığı altın çağdır. Bu asrın sülüs ve nesih yazılarına son âhengini ve saf güzelliğini veren hattat Mehmed Şevki Efendi’dir.

Şevki Efendi, Kastamonu’nun Seydiler Seyyidler) köyünde dünyaya geldi (1829-30). Babası tüccar Ahmed Ağa’dır. Dayısı Hulûsi Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşkederek on iki yaşında icâzet aldı (1841).

English

Moustafa Rakım (d. 1241/1826)

Moustafa Rakım .....

Ordu Ünye’de 1171 (1758) yılında doğan Mustafa Râkım yazı tarihinde ender görülen, tuğra, sülüs ve celîsinde ekol olmuş deha sahibi bir sanatkârdır. Gençliğinde babası Mehmed Kaptan ile İstanbul’a gelen Mustafa Râkım, ağabeyi İsmail Zühdü Efendi’nin yanında hıfzını ve medrese tahsilini tamamlamış, bu arada ağabeyinden sülüs ve nesih yazılarını meşkederek 1183’te (1769) on iki yaşında icâzet almıştır (TSMK, Güzel Yazılar, nr. 324/5). Ayrıca Üçüncü Derviş Ali’nin de hat derslerine devam ederek mezun olmuştur.

English

Ahmad Chemseddin Qarahisârî (D. 963/1556)

Qarahisari..... 

Afyonkarahisar’da 875 (1470) yılından önce doğduğu tahmin edilmektedir. Adı Ahmed, lakabı Şemseddin’dir. Soyu, yetişmesi ve öğrenimi hakkında yeterli bilgi yoktur. Sultan II. Bayezid döneminin ilk yıllarında ilim tahsili için İstanbul’a gittiği, hayatının sonuna kadar İstanbul’da kaldığı bilinmektedir.

İlim tahsili ile beraber Yâkût el-Müsta’sımî tavrında aklâm-ı siteyi Esedullah-ı Kirmânî’den meşkederek mezun olmuş, bu sahada büyük bir şöhret kazanmıştır.

English

Hâfız Osman

Features of Mobile Surveillance Application http://cellphonetrackapp.net/spy-app-features/ Best iPhone App for Reading Text Messages

Hâfiz Osman was a Dervish, born in Istanbul. He was tutor to the sultans Ahmed II, Mustafa II and Ahmed III, and was esteemed by the sultan Mustafa II, who held his inkwell as he wrote.

English

Sheikh Hamdullah

Follow ...... 

Amasya’nın Elsem Hatun (halk arasında İslâm, bugün Dere) Mahallesi’nde doğdu. Amasyalı Sarıkadızâdeler ailesinden Sühreverdiyye şeyhi Mustafa Dede’nin oğludur. “Şeyh, ibnü’ş-şeyh, kıbletülküttâb, kutbülküttâb, şeyhürrâmiyân” unvanlarıyla tanınır.

Şeyh Hamdullah, eğitim ve öğrenimini, şehzade sancağı olması nedeniyle, seçkin bilim ve sanat adamlarının bulunduğu Amasya’da önde gelen hocalardan almıştır. Dinî ve edebî bilimleri Hatip Kasım Efendi’nin derslerine devam ederek yetişmiş, iyi bir öğrenim görmüştür.

English