Ahmad Chemseddin Qarahisârî (D. 963/1556)

Qarahisari..... 

Afyonkarahisar’da 875 (1470) yılından önce doğduğu tahmin edilmektedir. Adı Ahmed, lakabı Şemseddin’dir. Soyu, yetişmesi ve öğrenimi hakkında yeterli bilgi yoktur. Sultan II. Bayezid döneminin ilk yıllarında ilim tahsili için İstanbul’a gittiği, hayatının sonuna kadar İstanbul’da kaldığı bilinmektedir.

İlim tahsili ile beraber Yâkût el-Müsta’sımî tavrında aklâm-ı siteyi Esedullah-ı Kirmânî’den meşkederek mezun olmuş, bu sahada büyük bir şöhret kazanmıştır.

963’te (1556) doksan yaşlarında vefat eden Karahisârî, Sütlüce’de Şeyh İshak Cemâleddin Karamânî Tekkesi’nin hazîresine defnedildi.

Altı çeşit yazı, özellikle sülüs ve nesih yazılar, Sultan II. Bayezid’in hocası Şeyh Hamdullah mektebinde satı nizamı ve harf güzelliği bakımından Yâkût üslubunu aşmış, Osmanlı zevkini ortaya koymuşken Ahmet Karahisârî aldığı hat eğitiminin bir sonucu olarak Müsta’sımî üslubunu yeni bir yorumla canlandırmıştır.